Tiếng Anh
1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
1.1. Mục tiêu đào tạo:
Đào tạo cử nhân ngành Tiếng Anh có đủ kiến thức, kĩ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp và sức khoẻ tốt để có thể làm việc có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh, đáp ứng được yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.
1.2. Mục tiêu cụ thể:
1.2.1. Về phẩm chất đạo đức:
Đào tạo Cử nhân Tiếng Anh có phẩm chất đạo đức tốt, thấm nhuần thế giới quan Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; có ý thức trách nhiệm cao, có ý thức nghề nghiệp tốt.
1.2.2. Về kiến thức:
- Cung cấp cho sinh viên kiến thức tương đối rộng về ngôn ngữ Anh, văn hoá, xã hội và văn học Anh- Mỹ;
- Rèn luyện và phát triển các kĩ năng giao tiếp tiếng Anh ở mức độ tương đối thành thạo trong các tình huống giao tiếp xã hội và chuyên môn thông thường;
- Bảo đảm cho sinh viên đạt được trình độ nghiệp vụ đủ để hoạt động và công tác có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn như giảng dạy, công tác biên - phiên dịch, các lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ, kinh doanh, kinh tế và xã hội, v.v…
1.2.3. Về kỹ năng:
- Trang bị cho sinh viên kĩ năng học tập hiệu quả để có thể tự học nhằm tiếp tục nâng cao kiến thức và năng lực thực hành tiếng, bước đầu hình thành tư duy và năng lực nghiên cứu khoa học về các vấn đề ngôn ngữ, văn học hoặc văn hóa-văn minh của các nước Cộng đồng Anh ngữ. Có tiềm lực để không ngừng hoàn thiện trình độ đào tạo liên thông lên trình độ đại học.
2. THỜI GIAN ĐÀO TẠO & KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA:
 • Thời gian đào tạo: 4 năm
 • Khối lượng kiến thức toàn khóa:140 tín chỉ, chưa kể phần kiến thức Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng – An ninh (165 tiết).
3. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:
Công dân Việt Nam tốt nghiệp Trung học Phổ thông đáp ứng yêu cầu theo qui chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP
Thời gian đào tạo 4 năm, theo Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng ban hành theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
5. THANG ĐIỂM:
Theo qui chế đào tạo. Điểm tốt nghiệp là điểm trung bình chung các học phần tính theo hệ số (trừ GDTC, GDQP-AN đã cấp chứng chỉ).
6. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
 • Chương trình khung giáo dục đại học ngành Tiếng Anh được thiết kế theo hướng thuận lợi cho sự phát triển các chương trình cấu trúc kiểu đơn ngành. Danh mục của các môn học được đưa ra (trong mục 7) là phần cứng của chương trình. Trên cơ sở phần cứng đã được qui định, các đơn vị có thể thiết kế các học phần còn lại (phần mềm) để phù hợp với ngành và chuyên ngành đào tạo.

Thông tin ngành học

 • Mã ngành: D220201
 • Tên ngành: Ngôn ngữ Anh
 • Mức học phí: Chưa cập nhật
 • Loại hình: Chương trình trong nước
 • Hệ đào tạo: Đại học
 • Địa điểm học
  • Cơ sở chính - Số 6, đường Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
 • Brochure: Download
Tuyển sinh:
  Khối D1
Điểm trúng tuyển:
 • Khối D1
  • 2012: 13.5 điểm
  • 2013: 15 điểm

Gửi câu hỏi về ngành "Ngôn ngữ Anh"

Thông tin trường

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT - TDM
Trường Đại học Thủ Dầu Một (tên tiếng Anh Thu Dau Mot University-TDMU) là một trường đại học công lậ...
 • Cơ sở chính: Số 6, đường Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương - Tel: (0650) 3835677

Hướng nghiệp

Gửi câu hỏi về ngành này